O škole

Na našej stránke môžete nájsť informácie o škole, štúdiu, projektoch ako aj fotografie z akcií školy.

Žiaci SZŠ sa zúčastňujú akcií organizovaných SČK, Unicefom, mestom Banská Bystrica. Venujú sa starostlivosti o chorých, starých a opustených ľudí, šíria zdravotnú osvetu, navštevujú detské domovy a domovy pre dôchodcov. Participujú na projektoch Socrates, Leonardo da Vinci, Otvorená škola.

Práca s chorým a pre chorého je nielen tvorivá, ale i záslužná práca. Veríme, že snaha pomáhať druhým ovplyvní Vaše rozhodnutie študovať na našej škole.


Aktuálne informácie...

OZNAM KU OSPRAVEDLŇOVANIU VYMEŠKANÝCH HODÍN

Vymeškané hodiny v termíne od 05.09.2016 do 14.09.2016 si budú môcť žiaci ospravedlniť aj v týždni od 19.09.2016 do 23.09.2016. Po tomto termíne nebude možné si ospravedlniť vymeškané hodiny za vyššie uvedené obdobie.

Vymeškané hodiny od 19.09.2016 sa už budú ospravedlňovať v súlade so školským poriadkom.

Študentský preukaz žiaka musí spĺňať nasledovné náležitosti: aktuálna fotografia žiaka, červená okrúhla pečiatka školy cez fotografiu žiaka, vzorový podpis obidvoch rodičov žiaka, resp. zákonných zástupcov žiaka na strane č. 2 v časti rodičia. Preukaz bez vyššie uvedených náležitostí nebude platný, t. j. ospravedlnenky v ňom nebudú môcť byť akceptované a uznané !

Lucia Oravcová

Dochádzka žiakov a nahlasovanie absencie žiakov

Telefonický kontakt pre nahlasovanie absencie žiakov: 0903 492 202.

O nás...

Prezentačné video školy 2013/2014. Dozviete sa informácie o jednotlivých odboroch a aktivitách školy.

Autor: Administrátor

Časopis teória a prax Farmaceutický laborant

Posledné číslo časopisu nájdete tu, alebo si môžete pozrieť celý archív.

Video - prezentácia školy

Žiaci pripravili v spolupráci s pedagógmi prezentačné video našej školy. Ďakujeme.

Relaxačné centrum

Stredná zdravotnícka škola vás pozýva do nového relaxačného centra, kde na vás čakajú profesionálne služby za bezkonkurenčné ceny. Viac info


↑ Na začiatok stránky