Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
logo farmaceuticky laborant

Odbor 5370 M MASÉRPROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor masér pripravuje zdravotníckych pracovníkov – masérov, ktorí sú spôsobilí vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti z odvetvia fyzikálnej terapie v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach (fitness centrá, wellness centrá, športové kluby a pod.). Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme v spolupráci s fyzioterapeutom. Absolventi štvorročného štúdia môžu ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni (Bc., Mgr.).

Absolvent študijného odboru je pripravený:

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

KĹÚČOVÉ KOMPETENCIE

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí z oblastí všeobecného vzdelania:

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomosti aj z oblasti odborného vzdelávania:

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru masér je:

Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania:

V súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z34709-2013-OZdV zo dňa 30.7. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom do študijného odboru masér nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

V prípade, že uchádzač spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v 5370 M - odbore masér s určitými obmedzeniami, je povinnosťou zákonného zástupcu uchádzača konzultovať možnosti štúdia ešte pred podaním prihlášky s vedením Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Valériou Vallovou na tel. č.: 048/472 43 37.

Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti k prihláške uchádzača

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

Súčasťou štúdia v 3. a 4. ročníku sú hodiny klinickej praxe, ktoré absolvujú žiaci na výučbových základniach školy v zdravotníckych zariadeniach. V 3. ročníku štúdia žiaci absolvujú povinnú 4-týždňovú súvislú odbornú prax, ktorá sa realizuje v zdravotníckych alebo kúpeľných zariadeniach na Slovensku.

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomná forma internej a externej časti:

Ústna forma internej časti:

Praktická časť odbornej zložky:

Teoretická časť odbornej zložky:

UČEBNÝ PLÁN 5370 M MASÉR

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
Etická/náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Preventívne lekárstvo
Organizácia zdravotníctva
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Zdravie a klinika chorôb
Fyzikálna terapia
Rekondično-relaxačné cvičenia
Masáže
Masáže a fyto-, hydro-, termo-, balenoterapia