Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa


Zabezpečenie procesu verejného obstarávania


Etický kódex verejného obstarávania


Plán verejného obstarávania

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013


Zákazky podľa § 9 odsek 9 (po 01.07.2013)

Výzvy na predkladanie ponuky

Informácie o zadávaní zákazky

Záznamy z prieskumu trhu


Rok 2018


Rok 2017


Rok 2016


Rok 2015


Rok 2014


Podprahové zákazky (do 01.07.2013)

Rok 2013

  • Výzva na predkladanie ponúk - jedálne kupóny
  • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky "Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok":
    • Hodnotenie ponúk predmetnej zákazky bolo ukončené dňa 17.5.2013 Úspešnou ponukou sa stala ponuka predložená uchádzačom LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava. Poradie nebolo určené, pretože bola predložená len jedna ponuka.
  • Informácie o uzavretí zmluvy - jedálne kupóny


Zákazky s nízkou hodnotou

Správy o podlimitných zákazkách podľa § 111 a zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117zákona o VO

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Správy o podlimitných zákazkách podľa § 91 a iných zákazkách podľa § 9 zákona o VO

Rok 2015

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou (zákazky s cenami vyššími ako 1000 eur)

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Výzvy a záznamy z prieskumu trhu

Rok 2013↑ Na začiatok stránky