Odbor 5370 M MASÉR

PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor masér pripravuje zdravotníckych pracovníkov – masérov, ktorí sú spôsobilí vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti z odvetvia fyzikálnej terapie v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach (fitness centrá, wellness centrá, športové kluby a pod.). Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme v spolupráci s fyzioterapeutom. Absolventi štvorročného štúdia môžu ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni (Bc., Mgr.).

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž,
 • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára reflexnú masáž,
 • samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára manuálnu lymfodrenáž,
 • samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry fototerapie, hydroterapie, termoterapie a balneoterapie,
 • samostatne vykonávať športovú masáž,
 • samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidiel a akupresúru,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

KĹÚČOVÉ KOMPETENCIE

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí z oblastí všeobecného vzdelania:

 • získať vedomosti a komunikačné zručnosti v oblasti slovenského jazyka a literatúry,
 • znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní osobný styk s cudzincami,
 • rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu javov, aplikovať získané prírodovedné poznatky,
 • vytvoriť si pozitívny vzťah k kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu,
 • uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovanie,
 • mať sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi, rešpektovať základné etické normy,
 • pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomosti aj z oblasti odborného vzdelávania:

 • získať základy latinského jazyka a medicínskej terminológie,
 • osvojiť si anatomické a fyziologické vedomosti, poznať príčiny, príznaky, diagnostiku a liečbu niektorých ochorení,
 • zvládnuť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti masážnych techník a procedúr fyzikálnej terapie,
 • osvojiť si zásady prvej pomoci, zvládnuť základné pojmy v psychológii, pedagogike a profesijnej komunikácii,
 • dodržiavať zásady hygieny a bezpečnosti práce v profesionálnych činnostiach,
 • uplatňovať základné poznatky v oblasti regeneračných a relaxačných postupov.

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru masér je:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • splnenie podmienok výberového konania, ktoré určí riaditeľ SZŠ,
 • spĺňať zdravotnú spôsobilosť výkonu zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov MZ SR.

Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania:

V súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z34709-2013-OZdV zo dňa 30.7. 2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom do študijného odboru masér nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

 • mentálne postihnutie, zmyslové postihnutie (okrem porúch zraku),
 • telesné postihnutie (ktoré sa prejavuje buď dočasnými alebo trvalými problémami v motorických dispozíciách človeka (dieťaťa). Ide predovšetkým o poruchy nervového systému, pokiaľ majú za následok poruchu hybnosti. Rovnako aj rôzne poruchy pohybového a nosného aparátu),
 • prognosticky závažné zdravotné oslabenie alebo ochorenie (epilepsia, diabetes),
 • narušenú komunikačnú schopnosť (ťažký stupeň balbuties, tumultus sermonis, afázia, dysfázia, palatolália, dyzartia, poruchy hlasu),
 • špecifické poruchy učenia sa, poruchy aktivity a pozornosti (okrem kompenzovaných) a poruchy správania sa,
 • poruchy pervazívneho vývinu,
 • poruchy psychického vývinu.

V prípade, že uchádzač spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v 5370 M - odbore masér s určitými obmedzeniami, je povinnosťou zákonného zástupcu uchádzača konzultovať možnosti štúdia ešte pred podaním prihlášky s vedením Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Valériou Vallovou na tel. č.: 048/472 43 37.

Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti k prihláške uchádzača

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

Súčasťou štúdia v 3. a 4. ročníku sú hodiny klinickej praxe, ktoré absolvujú žiaci na výučbových základniach školy v zdravotníckych zariadeniach. V 3. ročníku štúdia žiaci absolvujú povinnú 4-týždňovú súvislú odbornú prax, ktorá sa realizuje v zdravotníckych alebo kúpeľných zariadeniach na Slovensku.

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomná forma internej a externej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický, nemecký).

Ústna forma internej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický, nemecký).

Praktická časť odbornej zložky:

 • žiak preukazuje svoje praktické zručnosti z odborných predmetov (fyzikálna terapia, masáže, masáže, foto-, termo-, hydro- a balneoterapia - klinické cvičenia, zdravie a klinika chorôb) - praktické zvládnutie aplikačných techník klasickej, reflexnej masáže, reflexnej masáže chodidiel, manuálnej lymfodrenáže a procedúr hydro-, termo-, foto- a balneoterapie.

Teoretická časť odbornej zložky:

 • žiak preukazuje svoje teoretické vedomosti z odborných predmetov ( zdravie a klinika chorôb, fyzikálna terapia, rekondično-relaxačné cvičenia, psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, prvá pomoc).

UČEBNÝ PLÁN 5370 M MASÉR

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
Etická/náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Preventívne lekárstvo
Organizácia zdravotníctva
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Zdravie a klinika chorôb
Fyzikálna terapia
Rekondično-relaxačné cvičenia
Masáže
Masáže a fyto-, hydro-, termo-, balenoterapia

VYUČUJÚCI V ŠTUDIJNOM ODBORE:

 • PhDr. Mgr. Marta Výbohová
 • PhDr. Ivana Bernáthová
 • Mgr. Ondrej Hrašna
 • Mgr. Norbert Holík
 • Mgr. Michaela Kučerová
 • Mgr. Barbora Homolová
 • Bc. Michal Navrátil


↑ Na začiatok stránky