Odbor 5361 M PRAKTICKÁ SESTRA

PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé odborné a praktické zručnosti, osobnú zodpovednosť, čo kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj žiakov školy. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať a zrealizovať pracovné aktivity.

Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil.

Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií
 • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii
 • poskytovať odbornú prvú pomoc
 • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

Vzdelávanie podľa ŠkVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3A smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili a získali vedomosti, zručnosti a kompetencie zodpovedajúce tejto úrovni vzdelávania.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami:

Kľúčové kompetencie:

 • spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
 • spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku
 • schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

Odborné kompetencie

 • požadované vedomosti
 • požadované zručnosti
 • požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru praktická sestra je:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • splnenie podmienok výberového konania, ktoré určí riaditeľ SZŠ,
 • spĺňať zdravotnú spôsobilosť výkonu zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov MZ SR.

Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania:

V súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom S 10461-2018- OZdV -1 zo dňa 21.08.2018 s účinnosťou od 1. septembra 2018 začínajúc 1. ročníkom do študijného odboru praktická sestra nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

 • mentálne postihnutie,
 • zmyslové alebo telesné postihnutie, ktoré sa prejavuje buď dočasnými alebo trvalými problémami v motorických dispozíciách človeka (dieťaťa). Ide predovšetkým o poruchy nervového systému, pokiaľ majú za následok poruchu hybnosti. Rovnako aj rôzne poruchy pohybového a nosného aparátu,
 • prognosticky závažné zdravotné oslabenie alebo ochorenie (epilepsia, diabetes),
 • narušenú komunikačnú schopnosť (ťažký stupeň balbuties, tumultus sermonis, afázia, dysfázia, palatolália, dyzartia, poruchy hlasu),
 • špecifické poruchy učenia alebo správania sa,
 • poruchy pervazívneho vývinu,
 • poruchy psychického vývinu.

V prípade, že uchádzač spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v odbore 5361 M – praktická sestra s určitými obmedzeniami, je povinnosťou zákonného zástupcu uchádzača konzultovať možnosti štúdia ešte pred podaním prihlášky s vedením Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Valériou Vallovou na tel. č.: 048/472 43 37.

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

 • v 1. a 2. ročníku v troch odborných učebniach,
 • v 3. a 4. ročníku prebieha praktické vyučovanie v prirodzených podmienkach - FNsP Banská Bystrica, SÚSCCH, Detské jasle a zariadeniach sociálnych služieb – HOSPIC, DD a DSS,
 • na konci 3. ročníka štúdia žiaci absolvujú povinnú 4-týždňovú súvislú klinickú odbornú prax, ktorá sa realizuje v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb – FNsP Banská Bystrica, SÚSCCH, HOSPIC, DD a DSS.

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomná forma internej a externej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický, nemecký).

Ústna forma internej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický, nemecký).

Praktická časť odbornej zložky:

 • žiak preukazuje svoje praktické vedomosti z odborných predmetov (praktické cvičenia zo základov ošetrovateľstva, asistencie, administratívy a zdravotníckej dokumentácie).

Teoretická časť odbornej zložky:

 • žiak preukazuje svoje teoretické vedomosti z odborných predmetov (anatómia, zdravie a klinika chorôb, základy ošetrovania a asistencie, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, prvá pomoc, psychológia, zdravotnícka etika, organizácia zdravotníctva, sociálna starostlivosť).

UČEBNÝ PLÁN 5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
Etická/náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Preventívne lekárstvo
Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Zdravotnícka etika
Sociálna starostlivosť
Zdravie a klinika chorôb
Ošetrovateľstvo
Ošetrovateľské techniky
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Odborná prax

VYUČUJÚCE V ŠTUDIJNOM ODBORE:

 • PhDr. Karin Sýkorová
 • PhDr. Bibiána Chovancová
 • PhDr. Danka Messerschmidtová
 • PhDr. Miroslava Ružičková
 • Mgr. Martina Štibraná
 • Mgr. Alexandra Tauferová
 • Mgr. Renáta Vaníková
 • Mgr. Markéta Zádrapová
 • PhDr. Katarína Francisciová


↑ Na začiatok stránky