Odbor 5308 M ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor zdravotnícky laborant pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné laborantské činnosti v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a na pracoviskách verejného zdravotníctva.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • vykonávať laboratórne vyšetrenia podľa štandardných analytických metód, ktorých účelom je zistiť zmeny za fyziologických a patologických podmienok,
 • aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • uplatňovať moderné metódy a štýl práce,
 • podieľať sa na tímovej práci, na organizácii a riadení pracoviska.

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

KĹÚČOVÉ KOMPETENCIE

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí z oblastí všeobecného vzdelania:

 • správne sa vyjadrovať v štátnom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
 • identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
 • kriticky hodnotiť získané informácie,
 • formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
 • overovať a interpretovať získané údaje,
 • pracovať s elektronickou poštou,
 • pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí a zručností aj z oblastí odborného vzdelávania:

 • základy latinčiny a medicínskej terminológie,
 • základy anatómie, fyziológie a patológie človeka, prostredníctvom ktorých pochopí stavbu, funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme,
 • zásady účinnej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život,
 • organizáciu zdravotníctva a právne aspekty zdravotnej starostlivosti,
 • základné princípy zdravotníckej etiky,
 • pravidlá správneho odberu, evidencie, príjmu, spracovania, uchovávania a likvidácie biologického materiálu rôzneho druhu,
 • základné laboratórne techniky a metódy princípy jednotlivých laboratórnych vyšetrení,
 • význam klinických stanovení,
 • postup laboratórnych vyšetrení podľa štandardných analytických metód,
 • fyziologické hodnoty stanovovaných parametrov,
 • odbornú terminológiu z oblasti zdravotníctva,
 • metódy automatizovaného spracovávania údajov a informačné systémy,
 • informačné technológie a prácu s nimi vo vyšetrovacích laboratórnych metódach,
 • predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s chemikáliami, horľavinami, zdraviu škodlivými látkami a biologickým materiálom,
 • zásady protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia so zreteľom na zdravotnícke laboratóriá,
 • bezpečne manipulovať s chemikáliami, horľavinami, zdraviu škodlivými látkami a biologickým materiálom,
 • zvládnuť správny odber, evidenciu, príjem, spracovanie, uchovávanie a likvidáciu biologického materiálu rôzneho druhu,
 • vykonávať základné a niektoré špeciálne analýzy klinicko-biochemické, hematologické, histologické, mikrobiologické, imunologické a genetické,
 • správne interpretovať výsledky laboratórnych vyšetrení slovom i písmom,
 • poskytnúť účinnú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život,
 • spoľahlivo používať zariadenia automatizovaného spracovávania údajov a informačné systémy,
 • dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, používať prostriedky protipožiarnej ochrany,
 • vedieť si organizovať prácu,
 • manipulovať so základnou zdravotníckou technikou a výpočtovou technikou v zdravotníctve,
 • sledovať informačný systém oddelenia a spracovávať údaje.

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru zdravotnícky laborant je:

 • úspešné ukončenie štúdia na základnej škole,
 • splnenie podmienok výberového konania, ktoré určí riaditeľ SZŠ,
 • spĺňať zdravotnú spôsobilosť výkonu zdravotníckeho povolania podľa právnych predpisov MZ SR.

Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania:

V súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z34709-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom do študijného odboru zdravotnícky laborant nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

 • mentálne postihnutie,
 • zmyslové alebo telesné postihnutie (prognosticky závažné ochorenie obmedzujúce funkcie horných končatín - porucha jemnej motoriky),
 • prognosticky závažné zdravotné oslabenie alebo ochorenie (epilepsia, diabetes),
 • narušenú komunikačnú schopnosť (ťažký stupeň balbuties, tumultus sermonis, afázia, dysfázia, palatolália, dyzartia, poruchy hlasu),
 • špecifické poruchy učenia sa alebo správania sa,
 • poruchy pervazívneho vývinu,
 • poruchy psychického vývinu.

V prípade, že uchádzač spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v 5308 M - odbore zdravotnícky laborant s určitými obmedzeniami, je povinnosťou zákonného zástupcu uchádzača konzultovať možnosti štúdia ešte pred podaním prihlášky s vedením Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Valériou Vallovou na tel. č.: 048/472 43 37.

Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti k prihláške uchádzača

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

 • predstavuje 4 odborné predmety, ktoré sa vyučujú v učebniach a laboratóriách školy (klinická mikrobiológia, histológia a histologická technika, klinická biochémia a hematológia a transfuziológia),
 • v 3. ročníku študenti absolvujú štvortýždňovú odbornú prax na oddeleniach klinickej biochémie, histológie, hematológie a klinickej mikrobiológie v mieste trvalého bydliska.

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomná forma internej a externej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický, nemecký).

Ústna forma internej časti:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk (anglický, nemecký).

Praktická časť odbornej zložky:

 • znalosť technologických postupov histologických vyšetrovacích metód, biochemických analýz, vyšetrení v hematológii a transfuziológii a mikrobiologických laboratórnych techník,
 • znalosť spôsobov odberu biologického materiálu a bezpečnej manipulácie s ním,
 • znalosť manipulácie so základnou zdravotníckou technikou,
 • znalosť kvalifikovanej prvej pomoci pri stavoch ohrozujúcich život,
 • dodržiavanie zásad hygieny, bezpečnosti a ochrany životného a pracovného prostredia.

Teoretická časť odbornej zložky:

 • poznatky zo základov anatómie, fyziológie, patológie človeka a kliniky chorôb,
 • poznatky o vyšetrovacích metódach klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, histológie a mikrobiológie, o prístrojovom vybavení laboratórií a o manipulácii s ním, o klinickom význame stanovovaných parametrov a ich referenčných intervaloch a patologických odchýlkach, o metódach a postupoch odberu biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie, o pomôckach, materiáloch, chemikáliách, vyšetrovacích setoch,
 • poznatky o prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život.

UČEBNÝ PLÁN 5308 M ZDRAVOTNÍCKY LABORANT

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
Etická/náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Organizácia zdravotníctva
Prvá pomoc
Laboratórna technika
Vybrané laboratórne metódy
Analytická chémia
Biochémia
Klinická mikrobiológia
Histológia
Klinická biochémia
Hematológia a transfuziológia
Cvičenia klinickej mikrobiológie
Histologická technika
Cvičenia z klinickej biochémie
Cvičenia z hematológie a transfuziológie
Klinická laboratórna prax

VYUČUJÚCE V ŠTUDIJNOM ODBORE:

 • Mgr. Jana Žabková
 • RNDr. Elena Ollerová
 • Mgr. Zuzana Sámelová
 • Mgr. Marta Martvoňová
 • Ing. Monika Repaská
 • RNDr. Oľga Daxnerová, PhD.
 • Ing. Iveta Nagyová


↑ Na začiatok stránky