Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Aktuálne študijné odbory:


Zmena názvu študijného odboru PRAKTICKÁ SESTRA na ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Ministerstvo zdravotníctva SR oznámilo dňa 16.12.2020 všetkým stredným zdravotníckymi školám na Slovensku legislatívnu zmenu v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (zákon č. 578/2004 Z. z.), v zmysle ktorej SA ZMENIL NÁZOV POVOLANIA „PRAKTICKÁ SESTRA“ NA POVOLANIE „ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT“.

Táto zmena začala platiť dňom 01. 01. 2021.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, bude prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 prebiehať do študijného odboru ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT (namiesto pôvodne plánovaného študijného odboru PRAKTICKÁ SESTRA).

Predpoklad počtu prijatých uchádzačov na školský rok 2021/2022:

Denné štúdium:


Študijný odbor Číslo Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov Typ
 Farmaceutický laborant  5311 M  4 r. 1 30 denné 
 Masér 5370 M  4 r. 1 30 denné 
 Zdravotnícky asistent  5361 M  4 r. 1 30 denné 
 Zdravotnícky laborant  5308 M  4 r. 1 30 denné