Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Sociálne štipendium

Štipendiá v školskom roku 2023/2024

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Výška štipendia

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2022/2023 je:

 1. 61,39 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50% výšky životného minima,
 2. 42,97 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane, vo výške 35% výšky životného minima,
 3. 30,70 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25% výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

V školskom roku 2023/2024 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 1. 268,88 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 2. 187,57 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
 3. 122,77 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

 1. ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),
 2. u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania - §149 ods. (2). Obdobie vyučovania upravuje vyhláška MŠ SR č. 231/2009 v znení neskorších zmien a doplnkov. V posledných ročníkoch stredných škôl môže posledný vyučovací deň byť už v máji a je pre žiakov danej triedy rovnaký bez ohľadu na to, či záverečnú skúšku alebo maturitnú skúšku absolvovali, alebo na skúške neuspeli.

Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia

Žiadosť spolu s informáciami si môžete vyzdvihnúť na ekonomickom oddelení školy (Mgr. Andrea Chovancová) alebo stiahnuť z webovej stránky školy www.szsbb.eu v časti sociálne štipendiá.

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi, a to podľa toho, či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima:

 1. Hmotná núdza:
  • potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi,
  • vysvedčenie za posledný polrok.
 2. Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2022:
  • príjem (otca, matky) od zamestnávateľa, uviesť čistý príjem a daňový bonus,
  • doklad z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
  • doklad z ÚPSVaR o poberaní prídavkov na deti,
  • doklad z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,
  • doklad zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
  • doklad zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka),
  • doklad zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,
  • rozhodnutia súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),
  • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
  • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
  • vysvedčenie za posledný polrok.

Upozornenie:

Všetky doklady je potrebné priniesť na ekonomické oddelenie najneskôr do 26. septembra 2023.

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu školského roka s potrebnými dokladmi a s aktuálnym dátumom na dokladoch, v ktorom mesiaci sa o štipendium žiada. Štipendium sa priznáva od prvého dňa v mesiaci, v ktorom žiak o štipendium požiadal a splnil podmienky pre priznanie štipendia. Riaditeľ školy nemôže priznať štipendium žiakovi, ktorého priemerný prospech v predchádzajúcom polroku školského roka bol horší ako 3,5.

Dokumenty na stiahnutie:

Potvrdenie pre daňový úrad
Žiadosť o poskytnutie štipendia
Žiadosť o vystavenie potrvedenia na účely sociálneho štipendia