Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
logo farmaceuticky laborant

Odbor 5311 M FARMACEUTICKÝ LABORANTPROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru farmaceutický laborant po ukončení štúdia je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s odborným vzdelaním, ktorý je oprávnený vykonávať samostatné odborné práce vo všetkých typoch lekární, vo výrobniach liečivých prípravkov, v oddeleniach výroby infúznych roztokov a očných prípravkov, vo farmaceutickom priemysle, distribučných farmaceutických firmách, v laboratóriách pre kontrolu liečiv, v predajniach zdravotníckych potrieb a ďalších farmaceutických zariadeniach. Ovláda prácu s počítačom a základy manažmentu pre predaj zdravotníckeho materiálu a pomôcok. Absolvent sa môže po úspešnom ukončení štúdia ďalej vzdelávať na všetkých druhoch vysokých škôl (najvhodnejšie sú školy s prírodovedným zameraním). Ak sa absolvent rozhodne po ukončení našej školy nastúpiť do praxe, môže sa ďalej vzdelávať formou pomaturitného špecializačného štúdia.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

KĹÚČOVÉ KOMPETENCIE

Absolvent má pre úspešné absolvovanie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomostí z oblastí všeobecného vzdelania:

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomosti aj z oblasti odborného vzdelávania:

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru farmaceutický laborant je:

Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania:

V súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z34709-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom do študijného odboru farmaceutický laborant nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti k prihláške uchádzača

ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX

Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastňujú jeden deň v týždni praxe v prirodzených podmienkach - v lekárňach. Úlohou praxe je aplikovať teoretické vedomosti získané v škole v lekárenskej praxi.

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomná forma internej a externej časti:

Ústna forma internej časti:

Praktická časť odbornej zložky:

Teoretická časť odbornej zložky:

UČEBNÝ PLÁN 5311 M FARMACEUTICKÝ LABORANT

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
Etická/náboženská výchova
Dejepis
Občianska náuka
Fyzika
Chémia
Biológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia a klinika chorôb
Organizácia zdravotníctva a právo
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Laboratórna technika
Farmaceutická botanika
Zdravotnícke pomôcky
Farmaceutická chémia a analýza liečiv
Farmakognózia a fytoterapia
Farmakológia
Príprava liekov
Ekonomika v prevádzke lekárne
Farmaceutické cvičenia