Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Školský poradca

Zastupuje neplnoletého žiaka v čase neprítomnosti zákonného zástupcu, chráni jeho práva a záujmy v súlade so školským poriadkom SZŠ, právami dieťaťa a zákonmi SR.

PaedDr. Ľubica Betková
tel.: 048/4724337
e-mail: lubica.betkova(zavináč)szsbb.eu

Konzultačné hodiny:

Individuálne konzultácie pre žiakov, rodičov a učiteľov je potrebné nahlásiť osobne - kabinet výchovného poradcu, alebo telefonicky na čísle 048 / 472 43 37, 24 hodín vopred.

Môžem ponúknuť pomoc:

Žiakom:

Rodičom:

Pedagógom:

Ako sa objednať ?

Žiaci:

Rodičia:

Aktuálne informácie

GAUDEAMUS ROADSHOW SLOVENSKO 2021/2022

Milí štvrtáci,

vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu spojenú s pandémiou COVID 19, nebude výchovná poradkyňa v tomto školskom roku organizovať zájazd na veľtrh VŠ do Bratislavy pre žiakov IV. ročníkov.

Ak máte v pláne navštíviť veľtrh individuálne, je potrebné, aby ste svoju absenciu vopred oznámili triednej učiteľke a dodržali všetky hygienické opatrenia spojené s akciou.

V mesiacoch október až február 2022 bude výchovná poradkyňa realizovať „kariérové poradenstvo“ v škole.

Jeho neoddeliteľnou súčasťou bude dobrovoľné testovanie "PROFOR" (profesionálna orientácia).

Uskutoční ho školská psychologička Mgr. Lucia Janigová (október-január 2022).

Všetky informácie spojené s ďalším vzdelávaním, prácou a povinnosťami absolventa bude výchovná poradkyňa priebežne zverejňovať na EduPage a na web stránke školy, v okne výchovná poradkyňa a na nástenke výchovnej poradkyne v škole.

Gaudeamus 2021 bulletin

Aktivity školského poradcu / kariérového poradcu

Kariérové poradenstvo

Výchovné poradenstvo 2020 letak

Absolventi

Som absolvent a čo ďalej ?

EURES - Čo po skončení školy?

Vzor žiadosti odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí na VŠ.