Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria
logo zubny asistent

ODBOR 5358 M ZUBNÝ ASISTENT
PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor 5358 M zubný asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať základné asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v ambulancii zubného lekára.

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti zubného lekárstva, hygieny dutiny ústnej, administratívy a zdravotníckej dokumentácie v zubnej ambulancii, asistencie v zubnej ambulancii.

Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzieho jazyka a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

Absolvent sa uplatní v ambulancii zubného lekára, kde pracuje pod jeho vedením. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.

KĹÚČOVÉ KOMPETENCIE

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami.

Absolvent musí pre úspešné ukončenie tohto odboru splniť výstupné štandardy vedomosti aj z oblasti odborného vzdelávania:

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na štvorročné štúdium odboru zubný asistent je:

Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania:

V súlade so štátnym vzdelávacím programom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z35009-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom do študijného odboru zubný asistent nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú:

UČEBNÝ PLÁN 5358 M ZUBNÝ ASISTENT

Predmet:1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk (ANJ/NEJ)
Etická/náboženská výchova--
Dejepis---
Občianska náuka-
Fyzika---
Chémia---
Biológia---
Matematika
Informatika---
Telesná a športová výchova
Latinský jazyk---
Anatómia a fyziológia--
Preventívne lekárstvo---
Organizácia zdravotníctva---
Prvá pomoc--
Zdravie a klinika chorôb
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia--
Zdravotnícka etika---
Zubné lekárstvo
Hygiena ústnej dutiny-
Základy asistencie v zubnej ambulancii
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia--
Asistencia v zubnej ambulancii--