Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdiumŠkolský rok 2022/2023

Vážení zákonní zástupcovia uchádzačov o štúdium na SZŠ Banská Bystrica,
v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímaciemu konaniu pre šk. r. 2022/2023 (aktualizované 2. 2. 2022) https://www.minedu.sk/data/att/22255.pdf zverejňujeme kritériá pre prijatie pre jednotlivé odbory.

Informácia Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 21. februára 2022 k študijnému odboru 5356 M zdravotnícky asistent:

„Dovoľte nám, aby sme Vás informovali, že Národná rada SR na rokovaní dňa 17. februára 2022 schválila novelu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijatou legislatívnou zmenou sa mení názov zdravotníckeho povolania „zdravotnícky asistent“ na názov zdravotníckeho povolania „praktická sestra – asistent“. Táto zmena nadobúda účinnosť od 15. marca 2022.

Upravené znenie zákona t. č. ešte nie je uverejnené v Zbierke zákonov a momentálne nie je zákon podpísaný pani prezidentkou SR.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 1. septembra 2022 sa na všetkých SZŠ v SR otvára 1. ročník v študijnom odbore zdravotnícky asistent, tak ako bol aj schválený tzv. Plán výkonov MŠVVŠ SR pre školský rok 2022/2023 a zverejňujete podmienky pre prijímanie na nasledujúci školský rok do študijného odboru zdravotnícky asistent v zmysle aktuálne platnej legislatívy.

Až po legislatívnej zmene v príslušných školských zákonoch bude možné riešiť názov študijného odboru na školách. O týchto zmenách budú všetky SZŠ v SR včas informované.

Dávame Vám do pozornosti nasledovné informácie:

Na prihláške je nevyhnnutné uviesť telefonický kontakt a e-mailovú adresu na oboch zákonných zástupcov.

 1. Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu - najviac dva netalentové odbory, - najviac dva talentové odbory.
 2. V prípade slovného hodnotenia žiaka na základnej škole, požaduje Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica doložiť k prihláške prevod slovného hodnotenia základnej školy na známky, ktorý potvrdí riaditeľ základnej školy. V prípade, že zákonný zástupca nedoloží k prihláške na štúdium prevod slovného hodnotenia základnej školy na známky, bude slovné hodnotenie „absolvoval“ uchádzačovi nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
 3. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
 4. V zmysle § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici nezaradil do kritérií pre prijatie na štúdium možnosť prijatia bez prijímacej skúšky na základe výsledkov Testovania 9 – 2022. Z toho vyplýva, že všetci uchádzači, ktorí doručia prihlášku na štúdium na Strednú zdravotnícku školu, Tajovského 24, Banská Bystrica, budú na prijímaciu skúšku pozvaní a budú konať prijímaciu skúšku v určenom termíne.
 5. Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2022
 6. Povinnými prílohami prihlášky o štúdium sú: (musia byť doručené spolu s prihláškou)
  1. Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor (Príloha č. 1),
  2. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu uchádzača o štúdium na Strednej zdravotníckej škole (Príloha č. 2),
  3. Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (Príloha č. 3),
  4. Čestné vyhlásenie zadováženie súhlasu (podpisu druhého rodiča) zákonného zástupcu na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania dieťaťa (Príloha č. 4)
 7. Nepovinná príloha prihlášky o štúdium:
  • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži o predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
 8. Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022
 9. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (Príloha č. 5)Odbor Farmaceutický laborant:

Odbor Masér:

Odbor Zdravotnícky asistent:

Odbor Zdravotnícky laborant:

Odbor Zubný asistent:


Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu chémia v odbore farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant.

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva chémie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu biológia pre odbory masér, zdravotnícky asistent a zubný asistent

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva biológie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

Na prijímacích skúškach nie je dovolené používať tabuľku periodickej sústavy prvkov, kalkulačku a prehľad vzorcov.Školský rok 2023/2024

Odbor Farmaceutický laborant:

Odbor Zdravotnícky asistent:

Odbor Zdravotnícky laborant:

Odbor Zubný asistent: