Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdiumŠkolský rok 2023/2024

V zmysle § 65 ods. (7) zákona 245/2008 Z. z. zverejňujeme kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024.

Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka zverejní riaditeľ strednej školy do termínu 31. marca 2023.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť pre školský rok 2023/2024 takto: všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách.


Odbor Farmaceutický laborant 5311 M

Odbor Masér 5370 M

Odbor Praktická sestra 5361 M

Odbor Zdravotnícky laborant 5308 M


ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Zverejňujeme podmienky prijatia pre školský rok 2024/2025 vo všetkých študijných odboroch, ktoré sú na našej škole aktivované. Plán výkonov bude schválený zriaďovateľom školy do 30. novembra 2023 (resp. 31. marca 2024).

Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu chémia v odbore farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant.

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva chémie 6.-9. ročníka ZŠ.

Odporúčaná literatúra:

Informácie k prijímacím pohovorom z predmetu biológia pre odbory masér, praktická sestra a zubný asistent

Obsah prijímacích skúšok bude v rozsahu učiva biológie 5.-9. ročníka ZŠ.. V obsahu prijímacích skúšok z biológie nebudú zahrnuté časti : mineralógia a geológia.

Odporúčaná literatúra:

Na prijímacích skúškach nie je dovolené používať tabuľku periodickej sústavy prvkov, kalkulačku a prehľad vzorcov.