Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Deň otvorených dverí 2021/2022

Vzhľadom na epidemickú situáciu na Slovensku sme našu školu a študijné odbory v školskom roku 2021/2022 prezentovali verejnosti v online priestore v dvoch termínoch – v decembri a v marci 2022.

Uchádzačom sme predstavili podmienky prijímacieho konania, štúdium v jednotlivých študijných odboroch, priestory školy, moderné technické vybavenie učební, aktivity žiakov, krúžky, projekty, život žiakov mimo vyučovania a možnosti ich uplatnenia.

Na DOD SZŠ sa spolu s výchovnou poradkyňou zúčastnili: triedna učiteľka v odbore FL Mgr. Zuzana Huľuková, školská psychologička Mgr. Lucia Janigová a odborní učitelia za jednotlivé študijné odbory. Na príprave prezentačného materiálu pre nový odbor ZUA sa podieľala Mgr. Miroslava Ružičková a výchovná poradkyňa. Na otázky k prijímacím skúškam a prihláškam zodpovedala p. asistentka Zuzana Kaššová.

Prezentáciu školy a študijných odborov zabezpečila výchovná poradkyňa aj na:

Autor: PaedDr. Ľubica Betková