Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Našu školu a študijné odbory prezentujeme širokej verejnosti

Potreba stredných zdravotníckych pracovníkov na slovenskom trhu práce je aktuálnou otázkou už niekoľko rokov. Chýbajúce sestry a nedostatok lekárov riešia aj v susedných krajinách. Pandémia nám ukázala, že je ich v slovenských nemocniciach veľký nedostatok. Naša škola sa preto neustále snaží priblížiť žiakom a ich rodičom reálne potreby na trhu práce v oblasti zdravotníckych povolaní.

Jednou s najefektívnejších foriem prezentácie študijných odborov na našej škole sú „Burzy povolaní.“ Ide o prezentovanie stredných škôl verejnosti a budúcim záujemcom o štúdium na vybraných školách. Už niekoľko rokov sa kariérová poradkyňa, odborní učitelia a žiaci zúčastňujú na burzách stredných škôl aj mimo banskobystrický región. V školskom roku 2022/2023 sme sa prezenčne zúčastnili niekoľkých takýchto podujatí.

Na burze SŠ v Dolnom Kubíne náš prezentačný stánok navštívilo veľa uchádzačov o štúdium. Najviac ich zaujímali laborantské študijné odbory - farmaceutický a zdravotnícky laborant. Žiaci a ich rodičia mali možnosť nahliadnuť do elektronického mikroskopu, vyskúšať si pipetovanie, či odmerať si tlak krvi. Zaujímali sa o uplatnenie našich absolventov a možnostiach ďalšieho štúdia na vysokej škole. Na Burze SŠ v Brezne bol veľký záujem o štúdiu v odbore praktická sestra, masér a zubný asistent. Na najväčšiu burzu SŠ „Stredoškolák“ v Žiari nad Hronom sme prišli so zážitkovými formami prezentácie študijných odborov na našej škole. Žiaci poskytovali verejnosti masáže, výcvik v technike prvej predlekárskej pomoci, možnosti jednoduchej prípravy roztoku, masti, či prášku atď.

Cieľom týchto aktivít je motivovať žiakov základných škôl pre výber študijného odboru na našej škole. Zároveň je to dobrá príležitosť pozvať verejnosť na Deň otvorených dverí na našej škole, počas ktorého majú možnosť priamo vstúpiť na odborné vyučovacie hodiny, praktické cvičenia, či prezrieť si priestory školy a jej vybavenie. Strednú zdravotnícku školu prezentujeme aj on-line na webových portáloch: „KAM NA STREDNÚ“ a „IDEM NA STREDNÚ,“ zabezpečujeme priame vstupy kariérovej poradkyne do 9. ročníkov základných škôl, organizáciu Dňa otvorených dverí na našej škole...

Autor: PaedDr. Ľubica Betková