Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Vážení rodičia, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé žiačky a milí žiaci,

na základe množstva nových informácií a zmien týkajúcich rezortu školstva za posledné obdobie v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 sme pre Vás pripravili výber najdôležitejších informácií, ktoré sa bezprostredne dotýkajú chodu aj našej školy:

 1. Riadny termín na hodnotenie a klasifikáciu za prvý polrok aktuálneho školského roka sa predlžuje do 31. marca 2021 pre tých žiakov, ktorých nebolo možné z objektívnych dôvodov vyskúšať v priebehu prvého polroka. Táto forma klasifikácie sa uskutoční bez nutnosti konania komisionálnej skúšky z príslušného predmetu. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021.
 2. Prvý polrok školského roka 2020/2021 sa oficiálne končí 31. januára 2021.
 3. Polročné prázdniny pôvodne plánované na 1. február 2021 sa neuskutočnia.
 4. Školské vyučovanie v druhom polroku aktuálneho školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
 5. V aktuálnom školskom roku sa ruší externá časť maturitnej skúšky (EČ MS).
 6. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021. Konkrétny termín konania PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR najneskôr do 31. marca 2021.
 7. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) sa uskutoční v termíne od 17. mája 2021. Konkrétny termín konania ÚFIČ MS určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebehla v priebehu jedného týždňa. Ak si to aktuálna situácia bude vyžadovať, ÚFIČ MS sa bude môcť realizovať v trvaní najviac dvoch týždňov.
 8. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (PČOZ MS) sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021. Konkrétny termín konania PČOZ MS určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.
 9. Vzhľadom na výrazne zhoršený vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku sa plánované prvé testovanie na COVID-19 v termíne od 7. 1. 2021 do 9. 1. 2021 presunulo na nový termín testovania od 22. 1. 2021 do 24. 1. 2021. V tomto termíne bude potrebné pretestovať všetkých zamestnancov a žiakov školy a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom. Negatívny výsledok testu bude podmienkou nástupu žiaka, resp. zamestnanca školy do školy v rámci „reštartu“ prezenčnej formy vyučovania dňa 25.01.2021 (pondelok).
 10. Dňa 24. 1. 2021 riaditeľ školy vyhodnotí výsledky testovania, informuje Radu školy, a spoločne so zriaďovateľom sa rozhodne o forme vyučovania od 25.01.2021 (prezenčná, dištančná, kombinovaná forma vzdelávania).
 11. Škola disponuje vlastným Mobilným odberným miestom (MOM). Toto MOM bude slúžiť pre potreby testovania žiakov našej školy, jedného zákonného zástupcu každého žiaka školy a pre všetkých zamestnancov školy na ochorenie COVID-19. Napriek tomu Vám pred nástupom do školy dňa 25.01.2021 odporúčame využiť na testovanie odberné miesto v blízkosti miesta Vášho bydliska. Dôvod: v prípade pozitívneho výsledku by došlo ku komplikáciám, nakoľko by ste sa museli zo školy vrátiť ihneď domov. Nemohli by ste ísť ani do školy a ani na internát.
 12. V prípade, že sa budete testovať v mieste bydliska, podmienkou vstupu do školy a na školský internát bude potvrdenie o negatívnom výsledku testovania na COVID-19 ako zo strany žiaka tak aj jedného zákonného zástupcu žiaka (bude stačiť aj fotokópia daného potvrdenia, resp. potvrdenie zaslané v elektronickej verzii na emailovú adresu: lucia.oravcova@szsbb.eu).
 13. Osoby, ktoré za posledné 3 mesiace (90 dní) prekonali ochorenie COVID-19, sa testovať nemusia, avšak musia predložiť potvrdenie o tom, že v priebehu posledných troch mesiacov boli pozitívne testovaní na COVID-19.
 14. Všetkým žiakom a zákonným zástupcom žiakov odporúčame, aby urobili všetko pre to, aby sa od 25.01.2021 mohli zapojiť do prezenčnej formy vzdelávania, pretože pri zotrvaní v dištančnej forme vzdelávania nedokážeme zaručiť a ani predvídať, akým spôsobom si žiaci nahradia všetky chýbajúce odborné cvičenia a odbornú prax, čo by mohlo viesť k scenáru, že žiaci nebudú môcť ukončiť školský rok v riadnom termíne.