Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

POKYNY RIADITEĽA ŠKOLY k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 v Strednej zdravotníckej škole v školskom roku 2020/2021

Stredná zdravotnícka škola sa riadi manuálom odporúčaní MŠVVaŠ SR v troch úrovniach – zelená, oranžová, červená (Usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany.

Zásadné pravidlá

Do budovy školy nie je povolený vstup osobám s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu alebo iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby.

Do budovy školy je povolený len vstup žiakov a zamestnancov školy. Rodičia a iné sprevádzajúce osoby do školy nevstupujú!

Každá osoba vstupujúca do budovy školy je povinná dodržiavať zásady R – O – R, t. j. pred vstupom do budovy si nasadiť rúško, vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vstupe do budovy školy a dodržiavať odstup od ostatných osôb.

Žiaci a zamestnanci školy sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, pracoviska praktického vyučovania a pracoviska zamestnávateľa.

Po vstupe do školy sa žiaci presunú do pridelených tried podľa rozpisu, v ktorých bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces.

Cez prestávky sú žiaci povinní zostať v triede. Opustiť triedu môžu len na čas nevyhnutný na presun.

Žiaci a zamestnanci školy sú povinní umývať si ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Zamestnanci školy sú povinní upozorňovať žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel, časté umývanie rúk, používanie dezinfekčných prostriedkov a nosenie rúšok.

Pri podozrení na ochorenie COVID-19

V prípade podozrenia na ochorenie COVID–19 škola bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa Usmernenie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021, časť Oranžová fáza.

Škola má pre účely izolácie žiaka/zamestnanca, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenený priestor s rozlohou 15m2 a priamym vetraním. Miestnosť štandardne slúži na výchovno-vzdelávacie účely, ak je však do nej umiestnený žiak s príznakmi ochorenia COVID 19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná. V prípade izolácie žiaka/zamestnanca, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19 bude telefonicky kontaktovaný RÚVZ, pediater, všeobecný lekár a rodič.

Vyššie uvedené opatrenia sa môžu meniť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.