Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

Vážení rodičia, milé žiačky, milí žiaci,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo dňa 18. augusta 2020 manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Odkaz na tento dokument nájdete tu: https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

Z vyššie uvedeného dokumentu vyplýva, že zákonný zástupca žiaka (resp. plnoletý žiak):

  1. zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),
  2. zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,
  3. predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy triednemu vyučujúcemu čestné prehlásenia podľa prílohy k tejto správe: Príloha – SZŠ BB_Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu) a písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha - SZŠ_BB_Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.pdf). Tento dokument sa predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni,
  4. v prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho vyučujúceho a riaditeľa školy,
  5. povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

Upozornenie: ak sa žiak zúčastnil v poslednej dobe hromadného podujatia, tento fakt nie je prekážkou k tomu, aby nastúpil do školy v riadnom termíne.

Na základe vyššie uvedeného Vám v prílohe zasielame tlačivá (dotazníky), ktoré je nutné vytlačiť, vyplniť a odovzdať pri nástupe do školy 2. septembra 2020 triednemu učiteľovi žiaka.

Aktualizované 11.09.2020 o 11:00

Zdravotný dotazník.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Zároveň Vás žiadame, aby ste sledovaní aktuálne dianie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.