Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie

Národný projekt: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Ciele projektu:

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie, ktorého podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

Strategický cieľ projektu: Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Tá prispeje k zvýšeniu pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, čím sa zvýši tvorba pridanej hodnoty pracovnej sily v SR a dlhodobej konkurencieschopnosti SR.

Špecifický cieľ projektu: je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie.

Aktivity projektu a ich časový rámec: od 14.03.2013 do 30.11.2015

Hlavné aktivity projektu:

  • Vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ŽS a SŠ
  • Zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.

Informácie o tomto programe sa nachádzajú na http://portal.digitalnevzdelavanie.sk/.


↑ Na začiatok stránky