Otvorená škola


Projekt: Florbal, hra aj pre nás

Cieľom telesnej výchovy je zabezpečiť harmonický a zdravý vývin detí a mládeže, nevynímajúc zdravý životný štýl dospelých.

Zdravie, odolnosť a zdatnosť človeka je jednou z priorít každej spoločnosti. Zdravotný stav populácie súvisí s mnohými faktormi, medzi ktoré patrí aj životný štýl ľudí a jeho dôležitá zložka - pohybová aktivita. Kľúčovým obdobím na získanie dobrej východiskovej úrovne telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti je školský vek a školská telesná výchova. Je však nepopierateľné, že nielen získanie, no udržanie vysokej úrovne telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti je pre zdravý životný štýl jedným zo základných „stavebných prvkov“ jeho existencie.

Školská telesná výchova je vzhľadom na jej odborné vedenie, cieľavedomosť, pravidelnosť, sústavnosť i vzhľadom na jej všeobecné zavedenie formou povinných hodín v rozsahu 2 hodín týždenne, najúčinnejšou formou pohybovej činnosti, avšak s fyziologického hľadiska je neúčinná a nedosahuje sa ňou požadovaný efekt. Pre dosiahnutie vyššie uvedených cieľov je nevyhnutné dopĺňať formy povinnej telesnej výchovy o ďalšie záujmové aktivity, akými sú krúžky, tréningové strediská mládeže, atď.

Čo je to florbal ? Kolektívny šport, ktorý sa hráva v športových halách na tvrdom povrchu so špeciálnou hokejkou na 2 bránky. Je to nepopierateľne dynamicky sa rozvíjajúci šport, ktorý vie osloviť nielen mladšie, ale aj staršie ročníky. Patrí medzi športové alternatívy, ktoré si mládež začína aktívne všímať a môže byť dostatočným magnetom aj napriek mnohým pouličným nástrahám, ktoré mládež nevhodne zamestnávajú.

Organizačná forma športovej aktivity: športový krúžok

Cieľ projektu (športovej aktivity):

  • sprístupnenie florbalu študentom a širšej verejnosti,
  • osvojenie si základných zručností a pohybových návykov tohto športu,
  • konfrontácia dosiahnutej úrovne na turnajoch ( školských, verejných, atď.),
  • vytvorenie florbalovej ligy na úrovni stredných škôl v meste Banská Bystrica.

Časová realizácia projektu: september 2005 – jún 2006

Uvedená športová aktivita sa bude uskutočňovať v dvoch skupinách 2 x týždenne v trvaní 1 hodiny počas celého školského roka. To znamená v dvoch skupinách po 70 hodín športovej prípravy v danom športe. Našim cieľom je zorganizovať minimálne 3 turnaje stredoškolskej mládeže počas školského roka.

V mesiaci september a október 2005 uskutočniť prezentáciu tohto športu pre záujemcov, učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách spolu so zástupcami školských rád zo základných a stredných škôl mesta Banská Bystrica.


↑ Na začiatok stránky